Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ») καθορίζει την εν λόγω δέσμευση της Επιχείρησης καθώς αναφέρει συνοπτικά τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας να προβεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα ΠΟΛΙΤΙΚΗ με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της. Προς τούτο, κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (G.D.P.R.), τον εκτελεστικό αυτού νόμο 4624/2019, όπως αυτοί ερμηνεύονται και από τις γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να πλοηγείται στο σύνολο της ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του. Ωστόσο, είναι δυνατό, για την πρόσβαση ή και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, να απαιτηθεί η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν:

α)         Βασικές πληροφορίες (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο)

β)         Στοιχεία επικοινωνίας (ενδεικτικά φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου)

γ)         Πληροφορίες που τυχόν παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης

δ)         Πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, μέσω της ιστοσελίδας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας.

Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Ο επισκέπτης/χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για στατιστικούς λόγους και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των πελατών/συνεργατών της, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη.

Τονίζεται μετ’ επιτάσεως ότι τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας της ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο.

Τα προσωπικά δεδομένα, που θα συλλέγονται από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσω της ιστοσελίδας, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή απαιτείται με βάση των επιδιωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, υπό την επιφύλαξη πάντα της τήρησης των νομίμων υποχρεώσεων ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έναντι οποιουδήποτε κρατικού και διοικητικού φορέα.

 Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, οι πελάτες/συνεργάτες που είναι προβαλλόμενες στην πλατφόρμα επιχειρήσεις που σκοπό έχουν την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά προβλέπεται ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας έχει ύψιστη σημασία για ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για το σκοπό αυτό, το προσωπικό της αφοσιώνεται για να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, είναι προφανές πως Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς αυτό γίνεται με την ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρωτίστως του G.D.P.R.) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής, ήτοι:

α)         το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα υπό επεξεργασία δεδομένα

β)         το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα

γ)         το δικαίωμα διόρθωσής τους

δ)         το δικαίωμα διαγραφής τους

ε)         το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του

στ)       το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπόμενων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση gkasparidou@icloud.com

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα και με τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα «www.dpa.gr».

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα  τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά η τοποθεσία, η ονομασία της ιστοσελίδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την σωστότερη λειτουργία της ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, χρησιμοποιούμε cookies.

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση για τη διευκόλυνση του κάθε επισκέπτη/χρήστη. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Αν ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορεί να διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζει εκείνη τη στιγμή για την απόρριψη ή αποδοχή των cookies. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της ι στοσελίδας.

Shopping Cart (0)

Καλάθι

0
    0
    Το καλάθι μου
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα