Όροι & Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα https://ggboutique.gr  ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης επί της οδού Πτολεμαίων αρ. 11, με Α.Φ.Μ. 163874545, αριθμό ΓΕΜΗ 168125436000 και Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, εκπροσωπείται νόμιμα, και  η οποία στο εξής θα καλείται «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ».

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα (στο εξής «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, πελατών/συνεργατών και φορέων), στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, η οποία είναι και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται, δε, πως το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ παραμένει ιδιοκτησία τους και παράλληλα παραχωρούν ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το δικαίωμα απεριόριστης, άνευ ανταλλάγματος άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, με επιφύλαξη την τυχόν σύγκρουση με το ηθικό δικαίωμά τους.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση, προβολή, καθώς και για καταναλωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για τυχόν ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την ιστοσελίδα και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά υπομνύονται  και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (πελατών/συνεργατών κλπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της ιστοσελίδας).

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας για έτερους σκοπούς και έτερη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, θετική και αποθετική, που προκαλείται ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή/και τρίτο (ιδίως σε πελάτη/συνεργάτη) από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς.

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους servers μέσω των οποίων η ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων ενώ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή server, μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφαλείας (πχ. Χρήση προγραμμάτων «Antivirus» κ.α.) πριν από οιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οποιαδήποτε διάταξη των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων σε αυτή υπηρεσιών της.

Καμία τροποποίηση των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Οι παρόντες ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Κοζάνης.

Shopping Cart (0)

Καλάθι

0
    0
    Το καλάθι μου
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα