Γενικοί όροι συναλλαγών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρακάτω αναλύονται οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (στο εξής «ΓΟΣ») που διαμορφώθηκαν με βάση το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο και ιδίως το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 (Ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ), το Νόμο 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτών) και την Υπουργική Απόφαση 31619/2017 (Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο).

Οι παρόντες ΓΟΣ διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας https://ggboutique.gr

H ιστοσελίδα https://ggboutique.gr αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα (e-shop) έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ιματισμού (λιανική πώληση) μέσω του διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» η οποία εδρεύει στην Κοζάνη (οδός Πτολεμαίων αρ. 11), με Α.Φ.Μ. 163874545 (Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 168125436000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας gkasparidou@icloud.com , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος: 2461181420 & 6985628902, και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»).

Παν πρόσωπο που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα καλείται στο εξής «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ».

Οι παρόντες ΓΟΣ ρυθμίζουν αποκλειστικά την παραγγελία, πώληση, παράδοση και μεταβίβαση των προϊόντων που διαθέτει Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ, μέσω της ιστοσελίδας https://ggboutique.gr .

Προτείνεται ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ να συμβουλευτεί τους παρόντες ΓΟΣ, στους οποίους υπάρχουν προβλέψεις σχετικά με το καθεστώς των παραγγελιών, των αποστολών, της τυχόν επιστροφής χρημάτων ή/και προϊόντων και κάθε είδους πληροφορία επί των υπηρεσιών που παρέχονται δια της ιστοσελίδας. H πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από μέρους σας.

Το ggboutique.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες ΓΟΣ κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας,
πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος.
Το ggboutique.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του Δικτυακού τόπου. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων ΓΟΣ δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του ggboutique.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των ΓΟΣ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.
Το ggboutique.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας,
ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται μέσα σε μία (3) ημέρες, από την στιγμή της τροποποίησης τους.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο ggboutique.gr είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) και ημερομηνία γεννήσεως) και την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ, γίνεστε Μέλος στο ggboutique.gr και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το ggboutique.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία, που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό:
(α) Της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο ggboutique.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας κλπ στο ggboutique.gr.
(β) Της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή).

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το ggboutique.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Επιχείρηση μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του ggboutique.gr.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από το ggboutique.gr.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ggboutique.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ggboutique.gr. Το ggboutique.gr δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προσφέρει προϊόντα προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας https://ggboutique.gr και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες του, δηλαδή στους EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ.

2. Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και να είναι πλήρως ικανός για τη σύναψη και εκτέλεση οποιασδήποτε δεσμευτικής σύμβασης.

3. Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει: α) να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για την υποβολή θεμιτών και αληθών ερωτήσεων και παραγγελιών. Ιδίως για την περίπτωση ψευδών και καταχρηστικών παραγγελιών, ρητά επιφυλασσόμαστε για την ακύρωση της σύμβασης και την ενάσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.

4.  Οι παρόντες ΓΟΣ δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά προϊόντων από τρίτα μέρη, τα οποία απλώς διαφημίζονται και προωθούνται στην ιστοσελίδα ή εμφανίζονται μέσω άλλων συνδέσμων και υπερσυνδέσμων.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγγυάται την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των εκπροσώπων της, καθώς και των προς πώληση προϊόντων/υπηρεσιών που διατίθενται στο e-shop.

2.  Η ανωτέρω εγγύηση τελεί υπό την επιφύλαξη της ακούσιας και προφανούς παραδρομής για τυχόν ορθογραφικά ή τεχνικά λάθη, καθώς και για την περίπτωση της προσωρινής για έκτακτο και απρόβλεπτο λόγο διακοπής του δικτυακού τόπου και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας

3.  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη η πληροφόρηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προς πώληση προϊόντων, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την υποχρέωση για την αμεσότερη, κατά το δυνατόν, επικαιροποίηση της υπάρχουσας διαθεσιμότητας.

4. Oι πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία που παρέχει ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ επεξεργάζονται βάσει της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, παρέχεται ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, με την ταυτόχρονη εγγύηση ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

1. Για την απλή περιήγησή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop), ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ δεν υποχρεούται να δημιουργήσει Λογαριασμό και να εγγραφεί ως μέλος. Αντίθετα, αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία, καθώς και η παροχή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, προκειμένου να προβεί σε αγορά από το e-shop.

2. Τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ είναι σημαντικά για ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, καθόσον αυτά αποτελούν το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ημών και είναι και απαραίτητα για την ομαλή εκτέλεση και εξέλιξη της σύμβασης που συνάπτεται μέσω του e-shop. O EΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να δώσει ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία, η, δε, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να τα παραλάβει και να τα επεξεργαστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

3. Για το σκοπό αυτό, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητάει την επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων εκ μέρους του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ. Έτσι, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις της δεν εκτελεστούν ορθά και εγκαίρως εξαιτίας των εσφαλμένων στοιχείων που ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ ήλεγξε και βρήκε ορθά. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών των στοιχείων.

4. Mε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των μελλοντικών αγορών του, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ εγγράφεται ως χρήστης του e-shop (Log In). Tα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στο σύστημά της. Ως εκ τούτου, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ, συμπληρώνοντας τα βασικά και απολύτως αναγκαία στοιχεία της ταυτότητάς του και επικοινωνίας, δημιουργεί έναν λογαριασμό, με τη χρήση μοναδικών κωδικών πρόσβασης. Στο λογαριασμό αυτό υπάρχει το ιστορικό των αγορών του, τα στάδια που βρίσκεται η παραγγελία κλπ.

5. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει ως άμεση προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ. Για αυτό και φροντίζει για την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, όπως έχει διαμορφωθεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (G.D.P.R.), τον εκτελεστικό αυτού Νόμο 4624/2019, το Νόμο 3471/2006 (Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προτρέπει το χρήστη να ανατρέξει στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

6. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασφαλίσει την ασφάλεια τόσο των προσωπικών δεδομένων του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ, όσο και την ασφάλεια των συναλλαγών. Προς τούτο, προστατεύει τα στοιχεία του μέσω κρυπτογράφησης, ώστε αυτά να μην είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει για όλα τα στάδια μέχρι την Ολοκλήρωση Παραγγελίας, ιδίως, δε, κατά το στάδιο εκτέλεσης της πληρωμής, όταν αυτή πραγματοποιείται με χρήση πιστωτικής κάρτας. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται από τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ είναι μοναδικοί και ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειάς τους.

7. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών πρόσβασης του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ, ο τελευταίος πρέπει να ενημερώσει αμέσως ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση τους από τρίτο μη δικαιούμενο πρόσωπο. Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ δεν πρέπει να αποκαλύπτει σε τρίτους τους μυστικούς κωδικούς του ούτε να παραχωρεί τη χρήση τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προτείνει στον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ να μεταβάλλει τους προσωπικούς κωδικούς του ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να φροντίζει να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμοι. Προς τούτο, χρήσιμο είναι να χρησιμοποιούνται αριθμοί, γράμματα, σύμβολα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ρητά επιφυλάσσεται για τυχόν ζημία που θα υποστεί από –έστω- αμελή συμπεριφορά του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ.

ΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Δια του παρόντος, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται το αναφαίρετο δικαίωμα ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ να διακόψει την χρήση της ιστοσελίδας και να μπλοκάρει τους κωδικούς πρόσβασής του στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες της, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες παραβίασης των παρόντων ΓΟΣ και των κανόνων ευπρεπούς συμπεριφοράς, ιδιαίτερα δε η τέλεση παράνομων πράξεων και παραλείψεων.

2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προσπαθεί δια των συντελεστών της να εξασφαλίσει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας των συναλλαγών με τη διενέργεια ελέγχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προς τούτο, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα αναστολής, διακοπής  και τροποποίησης της ιστοσελίδας χωρίς να είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ.

3. Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ δεν επιτρέπεται να κάνει μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει του ιούς, trojan horses, worms και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα αναφέρει σχετικά στις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας την πλήρη συνεργασία της.

4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα.

Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΣ

1. Οι παρόντες ΓΟΣ ενδέχεται να μεταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως όταν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση. Οι τροποποιημένοι ΓΟΣ έχουν ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα.

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μεταξύ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ιδίως τους Νόμους που αναφέρονται στο προοίμιο των παρόντων.

2. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κοζάνης.

3. Εναλλακτικά, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προτείνει και την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι διαθέσιμη στο:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

4. Πριν από όλα, φυσικά, και σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν παραπόνου, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιθυμεί την άμεση επικοινωνία με τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ μέσω e-mail ( gkasparidou@icloud.com ), ώστε να λυθεί, ει δυνατόν, το πρόβλημα.

Shopping Cart (0)

Καλάθι

0
    0
    Το καλάθι μου
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα